Algemene voorwaarden Mens en Werk personeelsdiensten

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving
en selectie van kandidaten door Mens en Werk personeelsdiensten.

Artikel 2:Opdracht
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Een opdracht tot werving en selectie behelst de opdracht om een kandidaat te werven en selecteren met het
  doel dat tussen deze kandidaat en de opdrachtgever een rechtstreekse arbeidsverhouding tot stand komt. De
  opdrachtgever en Mens en Werk personeelsdiensten stellen per opdracht een schriftelijke opdrachtbevestiging op.
 2. Een werving en selectieopdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever de voorgestelde kandidaat
  accepteert of door het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen maximale duur van de opdracht of bij
  wederzijds goedvinden.

Artikel 3: Benodigde gegevens en verplichting Mens en Werk personeelsdiensten
De opdrachtgever verstrekt aan Mens en Werk personeelsdiensten alle benodigde gegevens die nodig zijn voor de
werving en selectie. Mens en Werk personeelsdiensten spant zich in om binnen de in de opdrachtbevestiging
afgesproken termijn, nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord heeft ondertekend naar beste
kunnen en op basis van de door de opdracht- gever verstrekte gegevens kandidaten te selecteren die zo veel
mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever.

Artikel 4: Geheimhouding

 1. Mens en Werk personeelsdiensten verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht
  omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van
  vertrouwelijke aard zijn.
 2. Gegevens van de kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet
  aan derden worden doorgegeven.

Artikel 5: Non-discriminatie
Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden van Mens en Werk
Personeelsdiensten, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging,
politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functieeisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

Artikel 6: Keuze kandidaat

 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een kandidaat.
 2. Mens en werk personeelsdiensten is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de
  vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten van
  Mens en Werk personeelsdiensten in strijd met het bepaalde in artikel

Mens en Werk personeelsdiensten BV ▪ Postbus 41 5900 AA Venlo ▪ Telefoon 06-10473954 ▪ E-mail info@mewp.nl ▪ Website www.mewp.nl

Rabobank Venlo rekeningnummer NL23RABO0369877810 ▪ Handelsregister 827 670 76 ▪ Op al onze offertes en overeenkomsten zijn de
algemene voorwaarden Mens en Werk personeelsdiensten BV van toepassing.

 1. Eventuele aansprakelijkheid van Mens en Werk Personeelsdiensten is in dat geval beperkt tot de directe schade
  van de opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de opdracht aan de opdrachtgever in rekening gebrachte
  of te brengen bemiddelingsvergoeding.
 2. Mens en Werk personeelsdiensten kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen –
  waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door Mens en Werk
  personeelsdiensten geïntroduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels
  derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door Mens en Werk
  personeelsdiensten, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.

Artikel 7: Vergoeding

 1. De opdrachtgever is aan Mens en Werk personeelsdiensten voor de werving en selectieopdracht een
  bemiddelings-vergoeding verschuldigd ter grootte van het in de ‘opdrachtbevestiging of bevestigingsmail’ vermelde
  bedrag/percentage. De bemiddelingsvergoeding is verschuldigd op het moment dat de opdrachtgever voor zich,
  middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat met de kandidaat. De eerste
  50% worden in rekening gebracht na afloop van de eerste 2 weken proeftijd, Indien de kandidaat de proeftijd
  succesvol doorloopt worden de overige 50% gefactureerd. De bemiddelingsvergoeding is gebaseerd op een
  percentage van het bruto jaarinkomen (inclusief vakantie geld en eventueel de geldende emolumenten) op basis
  van een fulltime dienstverband ongeacht of de kandidaat fulltime of parttime in dienst treedt bij de opdrachtgever.
 2. De bemiddelingsvergoeding is ter dekking van de in de ‘opdrachtbevestiging’ genoemde activiteiten en diensten
  van Mens en Werk personeelsdiensten. De aanvullende kosten voor overige activiteiten en instrumenten worden
  in overleg met de opdrachtgever separaat in rekening gebracht indien deze inzet gewenst is.
 3. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 4. De opdrachtgever is de bemiddelingsvergoeding niet verschuldigd indien Mens en werk Personeelsdiensten er
  binnen de tussen partijen afgesproken termijn niet in is geslaagd een geschikte kandidaat te selecteren. De in lid 2
  bedoelde aanvullende kosten zijn te allen tijde wel verschuldigd.

Artikel 8: Intrekken en wijzigen van een opdracht

 1. Indien de opdrachtgever de werving en selectieopdracht intrekt of beëindigt, voordat een kandidaat is
  geaccepteerd of voordat de tussen partijen afgesproken maximale duur van de opdracht is verstreken, is Mens en
  Werk personeelsdiensten gerechtigd de opdrachtgever de in artikel 7 lid 2 genoemde aanvullende kosten voor
  overige activiteiten en instrumenten in rekening te brengen.
 2. Indien de opdrachtgever elementen uit de werving en selectieopdracht zodanig wijzigt dat er naar het oordeel
  van Mens en Werk personeelsdiensten sprake is van een nieuwe opdracht, voordat een kandidaat is geaccepteerd
  of voordat de tussen partijen afgesproken maximale duur van de opdracht is verstreken, is Mens en Werk
  personeelsdiensten gerechtigd de opdrachtgever de in artikel 7 lid 2 genoemde aanvullende kosten voor overige
  activiteiten en instrumenten in rekening te brengen.

Artikel 9: Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden om de facturen van Mens en Werk
  personeelsdiensten te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling
  is vereist. De opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het nog
  openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.

Mens en Werk personeelsdiensten BV ▪ Postbus 41 5900 AA Venlo ▪ Telefoon 06-10473954 ▪ E-mail info@mewp.nl ▪ Website www.mewp.nl
Rabobank Venlo rekeningnummer NL23RABO0369877810 ▪ Handelsregister 827 670 76 ▪ Op al onze offertes en overeenkomsten zijn de
algemene voorwaarden Mens en Werk personeelsdiensten BV van toepassing.

Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet
tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke
incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 10: Concurrentie en schadeloosstelling

 1. Het is de opdrachtgever zonder toestemming van Mens en Werk personeelsdiensten niet toegestaan om
  gedurende één jaar na het eindigen van een opdracht met een kandidaat welke door Mens en Werk
  personeelsdiensten is voorgesteld en in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via
  derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.
 2. Indien de opdrachtgever het in lid 1 genoemde verbod overtreedt is hij met onmiddellijke ingang een
  schadeloosstelling aan Mens en Werk personeelsdiensten verschuldigd ter grootte van de in artikel 7 bedoelde
  bemiddelingsvergoeding.